Skip links

Suport.

Informații utile

Procedura de executare silită se poate deschide numai la cererea creditorului, în temeiul unui titlu executoriu care constată o creanță certă, lichidă și exigibilă sau o altă obligație susceptibilă de a fi adusă la îndeplinire pe cale silită, ajunsă la scadență.

Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal ori convențional, la sediul executorului judecătoresc ori se transmite acestuia prin poștă, curier sau prin alte mijloace care asigură transmiterea documentelor și confirmarea primirii acestora.

Cererea trebuie să fie însoțită de titlul executoriu, în original sau în copie legalizată, dovada achitării taxelor de timbru, dovada calității de reprezentant, dacă este cazul, precum și de alte documente justificative, în funcție de particularitățile fiecărei spețe.

Pentru mai multe detalii, a se consulta secțiunea privind punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

Pe seama și la dispoziția SPEJ Bîndilă & Gârbuleț – CIF: RO42155299 au fost deschise la Libra Internet Bank următoarele conturi de consemnări:

a) Lei: RO96 BREL 0002 0022 5508 0101;

b) Eur: RO42 BREL 0002 0022 5508 0200.

În oricare dintre aceste conturi, veți putea efectua următoarele operațiuni: plata creanțelor, a onorariului executorului judecătoresc și a cheltuielilor de executare silită, consemnarea cauțiunilor și depunerea diferențelor de preț datorate pentru bunurile achizionate la licitație publică, consemnarea sumelor de bani în cazul parcurgerii procedurii ofertei reale urmată de consemnațiune.

Pentru ca suma de bani depusă într-unul dintre conturile de consemnări sus-menționate să fie identificată cât mai ușor și repartizată în mod corect pe procedura pentru care s-a efectuat plata, vă rugăm să menționați pe ordinul/dispoziția de plată, în mod expres: ce reprezintă suma de bani respectivă, numărul dosarului de executare silită pentru care se face plata, precum și persoana pentru care se face plata, atunci când aceasta nu coincide cu deponentul.

În cazul ofertei reale urmată de consemnațiune, se vor menționa în mod expres numele persoanei pe seama și la dispoziția căreia se consemnează suma de bani datorată ori bunul oferit, precum și izvorul obligației care se stinge prin această procedură.

În mod excepțional, onorariul executorului judecătoresc și cheltuielile de executare silită pot fi achitate și în numerar la sediul nostru din București – 040107, B-dul Unirii nr. 20, bl. 5C, sc. A, et. 6, ap. 43, Sector 4, în limita sumei de 10.000 Lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 Lei în cazul persoanelor juridice.

Nu în ultimul rând, în ipoteza în care vi s-a emis o factură pentru serviciile prestate, plata acestor servicii se va face fie în contul indicat în cuprinsul facturii respective, fie în numerar, la sediul societății noastre.

Pentru a participa la o licitație publică, trebuie completată și depusă la sediul nostru o cerere specifică acestei proceduri, însoțită de următoarele documente:

 1. acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în original;
 2. recipisa de consemnare a unei cauțiuni de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației respective, pe seama și la dispoziția SPEJ Bîndilă & Gârbuleț – CIF: RO42155299, în contul RO96 BREL 0002 0022 5508 0101 (Lei) sau RO42 BREL 0002 0022 5508 0200 (Eur).

Recipisa de consemnare a cauțiunii trebuie să cuprindă următoarele mențiuni: ce reprezintă suma de bani consemnată (cauțiune), numărul dosarului de executare silită în cadrul căruia se organizează licitația și numele persoanei pentru care se face plata, în cazul în care aceasta nu coincide cu deponentul.

 1. documentele necesare care atestă identitatea și, dacă este cazul, calitatea participantului, după cum urmează:
 • În cazul persoanelor fizice:
  – carte/buletin de identitate sau pașaport, în original și în copie;
  – împuternicire, mandat sau procură, cu caracter autentic și special, în original și în copie, atunci când participarea are loc prin reprezentare.
 • În cazul persoanelor juridice:
  – certificat de înmatriculare al societății, în original și în copie;
  – certificat constatator extins, eliberat de Registrul Comerțului cu cel mult 5 zile înainte de termenul de licitație;
  – hotărârea asociatului unic sau, după caz, a adunării generale a asociaților/ acționarilor, de a cumpăra la licitație publică bunul în cauză, prin care să se fi stabilit în mod expres care sunt limitele mandatului de reprezentare a societății în cadrul procedurii respective, dacă există asemenea limite, precum prețul care poate fi oferit înainte de deschiderea licitației, pragul maxim până la care se poate licita sau alte asemenea limitări, în original și în copie;
  – mandat de reprezentare a societății, în original și în copie;
  – carte/buletin de identitate sau pașaport al reprezentantului, în original și în copie;
  – ștampila societății.

În cazul vânzării la licitație publică a bunurilor imobile, legea prevede că termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare, însoțită de dovada consemnării cauțiunii și de documentele atestă identitatea și calitatea participantului, este ziua premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere al licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației.

Ofertele de cumpărare sub prețul de pornire al licitației, depuse în ziua premergătoare licitației, dar neînsoțite și de restul documentației necesare, în special de dovada de consemnare a cauțiunii, nu vor fi luate în considerare.

! Neîndeplinirea în mod cumulativ a tuturor condițiilor de participare la o licitație publică atrage decăderea din dreptul de a participa la licitația respectivă.

!! Nu se acceptă întocmirea documentației necesare și nici efectuarea fotocopiilor după documentele sus-menționate la sediul executorului judecătoresc.

Onorariile percepute de societatea noastră se încadrează în limitele prevăzute de Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/14.11.2006, astfel cum a fost completat/modificat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2561/30.07.2012 și se stabilesc în funcție de natura, specificul și complexitatea fiecărei cauze.

Partea care solicită îndeplinirea unui act sau a unei alte activități de competența executorului judecătoresc este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop.

În ceea ce privește procedura de executare silită, toate cheltuielile ocazionate de aceasta, inclusiv onorariul executorului judecătoresc, vor fi puse în sarcina debitorului urmărit, care va fi ținut să suporte aceste cheltuieli chiar și în ipoteza în care își îndeplinește de bunăvoie obligația care îi incumbă după deschiderea dosarului de executare silită. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul își execută obligația de îndată ori în termenul acordat de lege, el nu va fi ținut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum și onorariul executorului judecătoresc și, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporțional cu activitatea depusă de aceștia.

În cazul în care cheltuielile de executare silită nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsă de bunuri urmăribile sau din alte asemenea cauze, acestea, cu excepția onorariului executorului judecătoresc, vor fi plătite de către creditor, care le va putea recupera de la debitor atunci când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripție.

Dubla poprire a veniturilor este un incident care poate să apară în cursul procedurii de executare silită, atunci când se instituie măsura popririi atât asupra conturilor bancare ale debitorului, cât și asupra veniturilor acestuia. Într-o asemenea ipoteză, dacă debitorul respectiv își încasează veniturile într-unul dintre conturile bancare poprite, există posibilitatea ca veniturile acestuia să fie poprite atât de către angajator, cât și de către unitatea bancară, în mod indirect, depășindu-se astfel limita reținerilor prevăzută de lege.

Acest incident este foarte des întâlnit în practică și are drept cauză îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor care le revin terților popriți.

Dacă vă confruntați cu o astfel de situație ori dacă doriți să o evitați, luați legătura de urgență cu noi, pentru reglementarea acesteia fiind indicat să ne prezentați următoarele documente:

 • adresă emisă de către terțul angajator, prin care să confirme înființarea măsurii popririi, indicând în mod expres care este cuantumul venitului lunar net, când și cum se efectuează plata acestuia și dacă mai există și alte rețineri pe veniturile dumneavoastră;
 • extras de cont din care să reiasă, dacă este cazul, că veniturile lunare au fost poprite și de către unitatea bancară.

Dacă vă aflați în situația în care sumele de bani au fost reținute și virate în contul de consemnări atât de către angajator, cât și de unitatea bancară, în măsura în care vă prezentați la sediul nostru ori ne sesizați această problemă înainte ca acestea să fie eliberate creditorului, vom proceda la restituirea sumelor excedentare.

Cereri

Cerere de executare silită – descarcă

+ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (creditor) – descarcă

Cerere de comunicare a notificării – descarcă

+ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (petent) – descarcă

Cerere de constatare a unei stări de fapt – descarcă

+ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (petent) – descarcă

Cerere de participare la licitație (standard) – descarcă

+ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (licitator) – descarcă

Cerere de participare la licitație (cu plata prețului în rate) – descarcă

+ acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (licitator) – descarcă

Cerere de restituire a cauțiunii de participare la licitație – descarcă

Cerere de fotocopiere/scanare a dosarului de executare silită – descarcă

Angajament de plată a creanței – descarcă